2310 460 530 και 2310 460 540 deyak@thermi.gov.gr

Τα Νέα της ΔΕΥΑ Θέρμης

Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις και Νέα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Θέρμης

Διακήρυξη Προμήθειας Υγρών Καυσίμων Κίνησης και Θέρμανσης και Ελαιολιπαντικών Ειδών

Την 13η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 11.00 π.μ. μέχρι 11.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ, οδός Μακρυγιάννη 15Α Θέρμη, Τ.Κ. 57001, θα γίνει Πρόχειρος μειοδοτικός...

Ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Θέρμης Αναφορικά με Καταγγελία για Ζητήματα της Λειτουργίας της

Θέρμη, 5/8/2016 Με αφορμή δημοσίευμα σε ένα site ηλεκτρονικής ενημέρωσης που αφορά στην διακοπή υδροδότησης σε περιοχές του Δήμου Θέρμης για δύο ημέρες, την μη ενημέρωση των κατοίκων για την επικείμενη διακοπή νερού και την αδυναμία επικοινωνίας των πολιτών με τις...

Προμήθεια Χυτών Εξαρτημάτων Ύδρ. Έτους 2016

Την 17η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 11.00 έως 11.30 (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (∆.Ε.Υ.Α.) του ∆ήμου Θέρμης (οδός ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 15 Α, ΘΕΡΜΗ) θα γίνει...

Διακήρυξη Προμήθειας Υδρομέτρων Έτους 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης Την 2η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα από 11.00 έως 11.30 (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (∆.Ε.Υ.Α.)...

Ανακοίνωση Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης aνακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2μηνα), συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων με ειδικότητα " Χειριστής Μηχανημάτων έργου (JCB)" , " Δ.Ε. Υδραυλικών" και "Υ.Ε. Εργατών". Κατεβάστε εδώ...

Προκύρηξη 4 Θέσεων Εργασίας – Υδραυλικός, Χειριστής Μηχ/των Έργου & Τεχνίτης Οικοδόμος

Η ΔΕΥΑ Θέρμης ανακοινώνει την προκύρηξη Πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων, των ειδικοτήτων: ΔΕ Υδραυλικός Δ.Ε. Χειριστής Μηχ/των Έργου (Φορτωτή- Εκσκαφέα) Δ.Ε. Τεχνίτης Οικοδόμος με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Κατεβάστε εδώ την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ...

Διακήρυξη Προμήθειας Αυτοκινούμενου Ελαστικοφόρου Φορτωτή – Εκσκαφέα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης διακηρύσσει ∆ημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.∆Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης...

Διακήρυξη Προμήθειας Αυτοκινούμενου Ελαστικοφόρου Φορτωτή – Εκσκαφέα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης διακηρύσσει ∆ημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.∆Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης...

Διακήρυξη Δημοπρασίας Προμήθειας Πλαστικών Σωλήνων και Πλαστικών Εξαρτημάτων Ύδρευσης Έτους 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης Την 19η του μηνός Απριλίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα από 11.00 έως 11.30 (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (∆.Ε.Υ.Α.)...

Ανακοίνωση Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης aνακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2μηνα), συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων με ειδικότητα: Δ.Ε. Υδραυλικών Χειριστής Μηχανημάτων έργου (JCB) Υ.Ε. Εργατών Κατεβάστε εδώ την Ανακοίνωση...

Ισχύουσα Τιμολογιακή Πολιτική ΔΕΥΑ Θέρμης

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ Τιμή αποχέτευσης: 0,32€/m3 Σημ.: Ως τιμολογούμενα κυβικά ορίζεται το 75% της πραγματικής κατανάλωσης νερού. Σχετικά με τις κοινωνικές ομάδες ισχύει : 1. Οικογένειες με άτομα με αναπηρία (του ιδίου ή ως προστατευόμενο μέλος) με...

Ανακοίνωση Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης aνακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2μηνα), συνολικά δύο (2) ατόμων με ειδικότητα "Δ.Ε. Υδραυλικών". Κατεβάστε εδώ την Ανακοίνωση Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου της ΔΕΥΑ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αγορά κτηρίου για εγκατάσταση των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΘ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Θέρμης του Δήμου Θέρμης, έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.1069/80 ( ΦΕΚ 191 / Α’ / 1980 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2) Την υπ' αριθμό 148/2015 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ 3) Τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 4) Τις...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Την Ανάθεση Υπηρεσιών Ορκωτών Λογιστών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Θέρμης του Δήμου Θέρμης, έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1069/80 ( ΦΕΚ 191 / Α’ / 1980 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2) Τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του Ν. 3919 / 2011 ( ΦΕΚ 32 / Α’ / 2011 ). 3) Το...

Διακήρυξη Δημοπρασίας Προμήθειας Υδραυλικών Μεταλλικών Ειδών Συντήρησης Δικτύων Έτους 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης Την 17η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα από 10.30 έως 11.00 (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ...

Ανακοίνωση Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης aνακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2μηνα), συνολικά ενός (1) ατόμου με ειδικότητα "Χειριστής Μηχανημάτων έργου (JCB)". Κατεβάστε εδώ την Ανακοίνωση Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου...

Διακήρυξη διαγωνισμού για Υπηρεσίες Ελεγκτικής Παρακολούθησης 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήμου ΘΕΡΜΗΣ Ν. Θεσσαλονίκης Την 20η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα από 10.30 μέχρι 11.00 (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ...