2310 460 530 και 2310 460 540 deyak@thermi.gov.gr

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου της ΔΕΥΑ Θέρμης και της ιστοσελίδας της

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Θέρμης (ΔΕΥΑΘ) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς την διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της από τις διατάξεις του Ν. 1069/80.

Η «ΔΕΥΑΘ» ιδρύθηκε το 2011 μετά από συνένωση των ΔΕΥΑ Θέρμης και ΔΕΥΑ Μίκρας με βάση τις διατάξεις του Ν. 1069/80 και λειτουργεί με σκοπό την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και αποχέτευσης των πολιτών του Δήμου, τη βελτίωση του υφιστάμενου υδρευτικού δικτύου, την ολοκλήρωση της κατασκευής και λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής απορρήτου είναι η ενημέρωση σας σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η «ΔΕΥΑΘ», τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας τους (συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση), τα υιοθετημένα μέτρα προστασίας και ασφάλειας που έχουμε λάβει, καθώς και τα δικαιώματα που έχουν οι δημότες – φυσικά πρόσωπα έναντι αυτής της επεξεργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση διενεργείται με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο.

Η «ΔΕΥΑΘ», εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (Μακρυγιάννη 15Α, ΤΚ 57001, Θέρμη)και δεσμεύεται απέναντι στα φυσικά πρόσωπα και οντότητες που κάνουν χρήση των υπηρεσιών της, ότι σέβεται την ιδιωτικότητά τους και προστατεύει τα προσωπικά τους δεδομένα στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Πιο συγκεκριμένα στη «ΔΕΥΑΘ»:
• Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε στο πλαίσιο των εξής νομικών βάσεων:
• Της Συμβατικής μας σχέσης και του Έννομου συμφέροντος όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
• Νομικής Υποχρέωσης για την συμμόρφωσή μας με τις ισχύοντες νόμους και κανονισμούς
• Δικής σας συγκατάθεσης, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε στο πλαίσιο των δικαιωμάτων σας
• Δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα χωρίς την συγκατάθεση σας ή χωρίς να είστε πελάτες της ή χωρίς οι ίδιοι να έχετε δώσει οι ίδιοι στην επιχείρηση τα δεδομένα σας
• Δεν συλλέγουμε και δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών
• Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ορθή και ολοκληρωμένη παροχή των σχετικών υπηρεσιών, όπως όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση, αριθμός παροχής κλπ. Σημειώνουμε ότι έχετε την ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που μας παρέχετε
• Συλλέγουμε και διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτούν οι νόμοι στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης που έχουμε μαζί σας
• Δεν εμπορευόμαστε και δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο στο πλαίσιο των όσων ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου καθώς και στο πλαίσιο των απαιτήσεων του νόμου. Συγκεκριμένα, προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:
• Σε ορισμένες τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενεργούν κατ’ εντολή μας (ως εκτελούντες την επεξεργασία) με σκοπό την παροχή βέλτιστης υπηρεσίας προς εσάς (όπως ΕΛΤΑ, συνεργαζόμενους τρίτους διεκπεραίωσης διαδικασίας σύνδεσης υδροδότησης). Η «ΔΕΥΑΘ» διασφαλίζει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους συνεργάτες-τρίτες εταιρείες με συμβατικές ρήτρες περιορισμού του σκοπού επεξεργασίας και τήρησης των κατά τον ΓΚΠΔ τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ορθή και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
• Στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, εφόσον δεν είστε εσείς αυτοί, με σκοπό την ενημέρωση αυτών σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές που ενδέχεται να διαθέτουν οι μισθωτές των ακινήτων τους έναντι της «ΔΕΥΑΘ».
• Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή/και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Η ιστοσελίδα μας (https://www.deya-thermis.gr) δεν συλλέγει και δεν διαβιβάζει σε τρίτους, πληροφορίες οι οποίες περιγράφουν την προηγούμενη πλοήγηση σας στο διαδίκτυο) όπως είναι τα αρχεία cookies (τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή ιστού σας (browser) και περιέχουν πληροφορίες για την προηγούμενη δραστηριότητά σας στο διαδίκτυο)

Στην «ΔΕΥΑΘ» λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να έχετε τον έλεγχο της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα αναγνωρίζουμε και διασφαλίζουμε τα ακόλουθα δικαιώματα:
• Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 ΓΚΠΔ),
• Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς
• Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ) των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που έχουμε για εσάς
• Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 ΓΚΠΔ) του λογαριασμού Μέλους- Χρήστη και των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η άσκηση του δικαιώματος διαγραφής σε ενεργό συνδρομητή συνεπάγεται την αδυναμία να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες που μας ζητήσατε
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 ΓΚΠΔ) όπου αυτό είναι δυνατό
• Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
• Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας (άρθρο 7 ΓΚΠΔ), δηλαδή να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.
• Δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr)

Έχετε κάθε δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματα σας αποστέλλοντας email στο τμήμα καταναλωτών (m.zontanou@thermi.gov.gr) ή με επιστολή στην διεύθυνση Μακρυγιάννη 15Α, ΤΚ 57001, Θέρμη. Παρακαλούμε τα σχετικά αιτήματα σας να συνοδεύονται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου σας, με την ρητή επιφύλαξη της «ΔΕΥΑΘ» να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών με σκοπό την ταυτοποίηση και επιβεβαίωση των στοιχείων σας.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Θέρμης σας γνωστοποιεί ότι ως Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών δεδομένων ορίζει τον ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑ του Ευαγγέλου με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας dpo-deya@thermi.gov.gr

Εάν έχετε ερωτήσεις ή συστάσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική μπορείτε να τις απευθύνετε στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι συνεχείς εξελίξεις στο Διαδίκτυο γενικότερα καθιστούν απαραίτητες τις κατά καιρούς προσαρμογές των κανόνων μας περί προστασίας δικτυακών δεδομένων. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Θέρμης επιφυλάσσεται για το δικαίωμά της να προβαίνει στις εκάστοτε τυχόν ενδεικνυόμενες μεταβολές των εν λόγω κανόνων ανά πάσα στιγμή.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ COOKIES ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ

Ποιοί Είμαστε

Η ιστοσελίδα μας είναι η: https://www.deya-thermis.gr/ και αφορά την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Θέρμης – ΔΕΥΑ Θέρμης

Μπορείτε να επικοινωνήσετε για οποιοδήποτε θέμα μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία:

ΔΕΥΑ Θέρμης
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Θέρμης

Διεύθυνση: Μακρυγιάννη 15Α, ΤΚ 57001, ΘΕΡΜΗ
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2310 460 530 και 2310 460 540

email: deyak@thermi.gov.gr

 

Τι είναι τα Cookies

Όπως είναι κοινή πρακτική σε όλες τις επαγγελματικές ιστοσελίδες, έτσι και στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε Cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας για την καλύτερη λειτουργία της σελίδας, βελτιστοποίηση της πλοήγησής σας αλλά και ανάλυση της επισκεψιμότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να διαβάσετε το παρακάτω άρθρο της Wikipedia: https://el.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookies

 

Πως χρησιμοποιούμε τα Cookies

Τα cookies μας βοηθάνε να βελτιώνουμε την λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Μέσω αυτών έχετε καλύτερη πλοήγηση και εμείς σας προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν χρησιμοποιούνται ως προσωπική ταυτοποίηση ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέραν από αυτούς που αναφέρονται στο παρών κείμενο. Σεβόμαστε και προστατεύουμε το απόρρητο των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας.

 

Πως να ελέγχετε τα Cookies

Μπορείτε να ελέγξετε και να περιορίσετε τις ρυθμίσεις των cookies με το να προσαρμόσετε της ρυθμίσεις στον φυλλομετρητή σας (Firefox, Chrome, κλπ) Κάθε φυλλομετρητής παρέχει βοήθεια για το πως να το κάνετε.

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας και να ρυθμίσετε τον τρόπο που ο φυλλομετρητής σας επιτρέπει την εγκατάσταση των cookies.

Προσοχή όμως, γιατί με την κατάργηση ή μη αποδοχή των cookies μπορεί να περιοριστούν ορισμένες λειτουργίες των ιστοτόπων που επισκέπτεστε.

Για αυτό το λόγο προτείνεται γενικά να αποδέχεστε και να μην απενεργοποιείτε τα cookies.

 

Τα Cookies τρίτων

Μερικά άρθρα ή σελίδες μας μπορεί να περιέχουν ενσωματωμένο πολυμεσικό υλικό από τρίτους όπως για παράδειγμα ένα βίντεο από το YouTube, Vimeo, κλπ. Αυτές οι τρίτες υπηρεσίες είναι πιθανό να χρησιμοποιούν ένα cookie για ανώνυμη στατιστική του τρόπου με τον οποίο φτάσατε στο συγκεκριμένο σημείο όπως ή για καταχώριση της διάδρασης με το συγκεκριμένο υλικό αν διατηρείτε λογαριασμό στην συγκεκριμένη τρίτη υπηρεσία.

 

Τα δικά μας Cookies

Δεν χρησιμοποιούμε άλλου τύπου Cookies και δεν συλλέγουμε ή αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα.

 

Ασφάλεια και Προστασία

Εργαζόμαστε σκληρά να διατηρούμε την ιστοσελίδα στα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας. Η σελίδα έχει διαρκή παρακολούθηση με τακτικές αναβαθμίσεις του κώδικα λειτουργίας, της βάσης δεδομένων και των πρόσθετων (plugins). Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί premium theme με συνεχείς ενημερώσεις και αναβαθμίσεις ασφαλείας καθώς και άμεσες συμμορφώσεις με τα τρέχοντα πρότυπα του παγκόσμιου ιστού. Η ιστοσελίδα φιλοξενείται σε υψηλής ποιότητας server hosting με τα ανώτερα δυνατά πρότυπα ασφαλείας.

 

Επικοινωνία

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Θέρμης σας γνωστοποιεί ότι ως Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών δεδομένων ορίζει τον ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑ του Ευαγγέλου με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας dpo-deya@thermi.gov.gr

Εάν έχετε ερωτήσεις ή συστάσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική μπορείτε να τις απευθύνετε στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι συνεχείς εξελίξεις στο Διαδίκτυο γενικότερα καθιστούν απαραίτητες τις κατά καιρούς προσαρμογές των κανόνων μας περί προστασίας δικτυακών δεδομένων. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Θέρμης επιφυλάσσεται για το δικαίωμά της να προβαίνει στις εκάστοτε τυχόν ενδεικνυόμενες μεταβολές των εν λόγω κανόνων ανά πάσα στιγμή.