ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήμου ΘΕΡΜΗΣ Ν. Θεσσαλονίκης

Την 20η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα από 10.30 μέχρι 11.00 (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ (∆.Ε.Υ.Α.Θ.) (οδός ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 15 Α, ΘΕΡΜΗ) θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 2015» ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 22.140,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά όλα τα αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά και ενώσεις παρόχων σχετικών με το αντικείμενο του διαγωνισμού. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τις υπηρεσίες Ο.Τ.Α., ήτοι τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» , του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήμων και Κοινοτήτων» και του Ν.4281/2014 «ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και την τροποποίηση αυτού με τον Ν.4320/2015 .

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 360,00 ΕΥΡΩ και καταβάλλεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα διατίθενται από την ∆.Ε.Υ.Α.Θ., (οδός ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 15Α ), Θέρμη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος κος Γεωργακούδης Κων/νος, τηλ. 2310-460538 & 2310460530, FAX 2310-460-531.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε αυτός θα γίνει την 27η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΠΟΝΕΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κατεβάστε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης Ελεγκτικής Παρακολούθησης 2015

Κατεβάστε εδώ την Διακήρυξη Ελεγκτικής Παρακολούθησης 2015

Κατεβάστε εδώ την Μελέτη Διακήρυξης Ελεγκτικής Παρακολούθησης 2015