2310 460 530 και 2310 460 540 deyak@thermi.gov.gr

Τα Νέα της ΔΕΥΑ Θέρμης

Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις και Νέα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Θέρμης

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς: « Ταξιδιωτικές υπηρεσίες της πράξης “Water resources efficiency and conservative use in drinking water supply systems”

Με την υπ’αριθ. 21/2018 μελέτη προϋπολογισμού 4.080,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή συνολικής δαπάνης 5.059,20 Ευρώ η ΔΕΥΑ Θέρμης πρόκειται να προβεί στην υπηρεσία με τίτλο “Ταξιδιωτικές υπηρεσίες της πράξης Water resources efficiency and conservative use in drinking...

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υποστήριξης της ΔΕΥΑ στην Υλοποίηση Δράσεων Δημοσιότητας Water Rescue

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η ΔΕΥΑ Θέρμης προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο “Υποστήριξη της ΔΕΥΑΘ στην υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας, πληροφόρησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου Water resources...

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Θέρμης (ΔΕΥΑΘ) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς την διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές...

Ανακοίνωση Διμήνων Α’ 2018

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2μηνα), ενός(1) ατόμου και συγκεκριμένα : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Χειριστής Μηχανημάτων έργου (JCB) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2 μήνες ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: 1 Κατεβάστε την...

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4305/2014

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 2.Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα...

Προμήθεια Λογισμικού Ύδρευσης 2018

Με την υπ’ αριθμ. 11/2018 μελέτη προϋπολογισμού 13.500,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%, 3.240,00 €, δηλαδή συνολικής δαπάνης 16.740,00 € , πρόκειται η υπηρεσία στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-AGreece - Bulgaria 2014‐2020 στο οποίο συμμετέχει, να προβεί στην...

Διακήρυξη Δημοπρασίας – Επισκευή Αντλητικών Συγκροτημάτων Γεωτρήσεων & Αντλιοστασίων Δ.Ε. Θέρμης έτους 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την υπηρεσία με τίτλο...

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης με Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης με Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Κατεβάστε εδώ την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών Χρήσης 2017 της ΔΕΥΑ Θέρμης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών Χρήσης 2017 της ΔΕΥΑ Θέρμης. Κατεβάστε εδώ την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017 ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α....

Ανακοίνωση σχετικά με την διακοπή υδροδότησης την Κυριακή 11-02-2018

Σχετικά με την διακοπή υδροδότησης την Κυριακή 11/2/2018 στην Δ.Ε Θέρμης σας ενημερώνουμε τα παρακάτω: Η διακοπή της υδροδότησης δεν είχε ως αιτία κάποια βλάβη του δικτύου της ΔΕΥΑ Θέρμης αλλά ούτε κάποια προγραμματισμένη εργασία. Οφειλόταν στην πτώση στύλων της ΔΕΗ...

Τεύχη Δημοπράτησης για την Ανάθεση Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 2018

Την 23η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 11.00 π.μ. μέχρι 11.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ, οδός Μακρυγγιάννη 15Α Θέρμη, ΤΚ 57001, θα γίνει Συνοπτικός...

Διακήρυξη Προμήθειας Υδρομέτρων 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης διακηρύσσει Δημόσιο ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 2018» για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. Δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς μόνο για το σύνολο της...

Διακήρυξη Δημοπρασίας Προμήθειας χυτών εξαρτημάτων έτους 2017

Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια χυτών εξαρτημάτων...

Διακήρυξη Προμήθειας Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών Έτους 2017

Την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα από 11.00 π.μ. μέχρι 11.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ, οδός Μακρυγιάννη 15Α Θέρμη, Τ.Κ. 57001, θα γίνει...

Ανακοίνωση Διμήνων Β’ 2017

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2μηνα), ενός(1) ατόμου και συγκεκριμένα : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Χειριστής Μηχανημάτων έργου (JCB) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2 μήνες ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: 1 Κατεβάστε την...

Ρύθμιση οφειλών ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης έως και 100 δόσεις – N.4483/17

Ενημερώνουμε το κοινό ότι η ΔΕΥΑ Θέρμης εφαρμόζει τον Ν.4483/2017 για ρύθμιση οφειλών ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης έως και 100 δόσεις μέχρι τις 31/11/2017. - Εφάπαξ πληρωμή απαλλαγή 100% των προσαυξήσεων - Με διακανονισμό απαλλαγή έως 80% των προσαυξήσεων...

Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεσης αποτελεσμάτων και απολογιστικής έκθεσης πεπραγμένων 2016 της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεσης αποτελεσμάτων και απολογιστικής έκθεσης πεπραγμένων διαχειριστικής χρήσης (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2016) της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης Κατεβάστε εδώ την ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2017 σε εκτυπώσιμη μορφή...