2310 460 530 και 2310 460 540 deyak@thermi.gov.gr

Τα Νέα της ΔΕΥΑ Θέρμης

Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις και Νέα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Θέρμης

Ανακοίνωση για την Παγωνιά

Ενόψει του αναμενόμενου παγετού η ΔΕΥΑ Θέρμης υπενθυμίζει στους καταναλωτές της την ανάγκη ελέγχου και προστασίας των ιδιωτικών δικτύων ύδρευσης καθώς και των υδρομετρητών. Συνιστάται να ελεγχθούν , να προστατευτούν και να μονωθούν τα υδρόμετρα, οι βρύσες των...

Ανακοίνωση για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Δίμηνης Διάρκειας

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2μηνα), ενός(1) ατόμου και συγκεκριμένα : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Χειριστής Μηχανημάτων έργου (JCB) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2 μήνες ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ:...

Διακοπή Υδροδότησης Οικισμών Μονοπήγαδου και Αγ. Αντωνίου την Τετάρτη 31-10-2018

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ ΚΑΙ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ενημερώνουμε το κοινό ότι την Τετάρτη 31-10-2018 και ώρα 8.30 πμ, θα διακοπεί η υδροδότηση προς το Μονοπήγαδο και πιθανά στον Αγ.Αντώνιο μέχρι και τις απογευματινές ώρες λόγω προγραμματισμένων...

Διακήρυξη Προμήθειας Υγρών Καυσίμων Κίνησης & Θέρμανσης και Ελαιολιπαντικών Ειδών για τις Ανάγκες της ΔΕΥΑ Θέρμης Έτους 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης Την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 11.00 π.μ. μέχρι 11.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ,...

Σήμερα και Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου – Προσωρινή Διακοπή Υδροδότησης στα Βασιλικά

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι και την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου από τις 8.00 το πρωί έως 12.00 το μεσημέρι θα γίνει διακοπή υδροδότησης στα Βασιλικά λόγω προγραμματισμένων εργασιών μετά από βλάβη στον κεντρικό...

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς: « Ταξιδιωτικές υπηρεσίες της πράξης “Water resources efficiency and conservative use in drinking water supply systems”

Με την υπ’αριθ. 21/2018 μελέτη προϋπολογισμού 4.080,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή συνολικής δαπάνης 5.059,20 Ευρώ η ΔΕΥΑ Θέρμης πρόκειται να προβεί στην υπηρεσία με τίτλο “Ταξιδιωτικές υπηρεσίες της πράξης Water resources efficiency and conservative use in drinking...

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υποστήριξης της ΔΕΥΑ στην Υλοποίηση Δράσεων Δημοσιότητας Water Rescue

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η ΔΕΥΑ Θέρμης προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο “Υποστήριξη της ΔΕΥΑΘ στην υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας, πληροφόρησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου Water resources...

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Θέρμης (ΔΕΥΑΘ) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς την διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές...

Ανακοίνωση Διμήνων Α’ 2018

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2μηνα), ενός(1) ατόμου και συγκεκριμένα : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Χειριστής Μηχανημάτων έργου (JCB) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2 μήνες ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: 1 Κατεβάστε την...

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4305/2014

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 2.Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα...

Προμήθεια Λογισμικού Ύδρευσης 2018

Με την υπ’ αριθμ. 11/2018 μελέτη προϋπολογισμού 13.500,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%, 3.240,00 €, δηλαδή συνολικής δαπάνης 16.740,00 € , πρόκειται η υπηρεσία στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-AGreece - Bulgaria 2014‐2020 στο οποίο συμμετέχει, να προβεί στην...

Διακήρυξη Δημοπρασίας – Επισκευή Αντλητικών Συγκροτημάτων Γεωτρήσεων & Αντλιοστασίων Δ.Ε. Θέρμης έτους 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την υπηρεσία με τίτλο...

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης με Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης με Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Κατεβάστε εδώ την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ...